I Like Ev'rybody
The Most Happy Fella, (1956)
The Eye Center
Shedd Presenting Sponsor